Sonraí Teagmhála

Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1

Teil: +353 (0)1 888 2000
Faics : +353 (0)1 888 2645
Cuir ríomhlitir chuig: firesafety@environ.ie
www.fireireland.ie

Is féidir teagmháil a dhéanamh le do Sheirbhís Dóiteáin áitiúil, leis:
Cliceáil anseo chun liosta údarás áitiúil a íoslódáil